علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت در این جلسه با اشاره به اینکه شهرداری رشت با آمادگی کامل به استقبال بارش احتمالی برف می رود گفت: اعضای ستاد بحران شهرداری افرادی کاملا باتجربه بوده و سال ها بارش برف را تجربه کرده اند.

وی افزود: با تدوین دستورالعمل عملیات زمستانی کلیه وظایف واحدها و اعضای ستاد مدیریت بحران مشخص شده و در صورت بارش برف احتمالی تلاش نماییم که مشکلات ناشی از بارش برف به حداقل میزان خود برسد.

سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: شهرداری رشت تمام امکانات خود را برای عملیات زمستانی بسیج کرده و مانور ماشین آلات ستاد مدیریت بحران نیز به منظور آمادگی کامل برگزار شده است.

وی به اهمیت حضور اولیه و میدانی مدیران شهرداری در زمان وقوع بارش برف تاکید کرد و گفت: اگر در ساعات اولیه بارش برف به موقع حاضر نشویم ممکن است غافلگیر شده و مسیرها بسته شود.

بهارمست تاکید کرد: شرکت های پیمانکاری نیز در زمان وقوع بارش برف پای کار باشند و لباس ها و تجهیزات مناسب و برای کارگران شهرداری تامین نمایند و معاونت خدمات شهری براین امر نظارت مستمر داشته باشد.

بهارمست به مدیریت ماشین آلات شهرداری و استفاده بهینه از آنان تاکید کرد و گفت: نظارت ویژه در این خصوص از سوی مدیران مورد انتظار است.

علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت نیز در این جلسه ضمن پیگیری کلیه موضوعات مربوطه اظهار کرد: مطابق دستورالعمل عملیات زمستانی کلیه شرح وظایف افراد در هنگام وقوع بارش برف مشخص شده و شهرداری رشت با آمادگی کامل تلاش می کند تا بارش برف موجب شادی شهروندان شود.