رفتن به بالا

  • مطالعه جدید نشان می دهد؛

    آسیب های روحی دوران کودکی روند پیری را تسریع می کند

    طبق یافته های مطالعاتی، ترس و آسیب های روحی دوره کودکی روند پیری سلول ها را در انسان سریع تر می کند. به گزارش عصرصادق ، مطالعات نشان می دهد افراد بزرگسالی که در دوره کودکی استرس را تجربه کرده اند از ریسک بالای داشتن تلومرهای کوتاه تر که در انتهای کروموزم انسان ها یافت می شود، برخوردار هستند. همین امر موجب افزایش ریسک بیماری و مرگ زودهنگام در بزرگسالی می شود. الی ...