مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و پیشین اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست گیلان  با حضور معاونین و روسای ستادی این اداره  کل در دفتر مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد.