پایگاه خبری و تحلیلی عصر صادق
http://asresadegh.ir

لباس نارنجیت افتخار شهر من است+ عکس

 


خدادادنام نارنجی پوشی از اهالی شهر رشت است؛ گفتن از مشکلات رفتگران زیره به کرمان بردن است.

عدم دریافت به موقع حقوق اندک و هزاران مشکل دیگر هر چند وقت یکبار تیتر روزنامه ها و پایگاههای خبری شهر مان است.اما این مشکلات اندکی از همت و غیرت این عزیزان نمی کاهد.اهالی محله شهید مصباح خدا داد را چند روزی است جور دیگری می شناسند.

مریم فهمیده مسئول ناحیه ۲ منطقه ۳ شهرداری رشت مدتی است که رفع مشکل آب گرفتگی این محل را پی گیر است اما به گفته  وی این پی گیری ها جوابی نداد و قرار بر این شد رفع این مشکل به سال بعد موکول شود.خداداد نارنجی پوشی که مسئولیت رفت و روب این محل را برعهده داشت نظر کارشناسان را رد کرد و از مسئول ناحیه خواست که به وی اعتماد کند.مریم فهمیده نیز اعتماد کرد و در نهایت خداداد  سربلند این اعتماد شد و مشکل را حل کرد .در ادامه دلگویه های مریم فهمیده مسئول ناحیه ۲ منطقه ۳ شهرداری رشت با خداداد را می خوانید:

 

امروز کار بزرگت را دیدم…

.تو بزرگ شدی و من شکستم در غرورم…..

خداداد امروز نظاره گر کارت بودم.اگر تلاشت نبود اگر اراده مصممت برای باز کردن راه آب نبود شاید اهالی محله شهید مصباح باید باز دچار آبگرفتگی محل خود می شدند.

لباست سیاهی لجن را گرفته بود اما امید در چهره ات موج میزد و دستانت هنوز قوت گرفتن لوله را برای حل مشکل مردم شهرت داشت.

هن هن نفس هایت و سیاهی دستانت برای باز کردن راه آب به من یاد داد که سیاهی میتواند غرور آهنین انسانهای بزرگ را خم کند.
مدتها بود در پی راهی برای حل مشکل آبگرفتگی خیابان  شهید مصباح جنب ایستگاه لشت نشاء بوده ام.امروز با قامت کوچکت توانستی مشکلی بزرگ را حل کنی.
پیمانکارمیگفت لوله شکسته است باید لوله گذاری شود.اما خداداد تو با تجربت ،تو با همت والایت گفتی نه اینجا گیر دارد.

پیمانکار شرکت اینقدر نخاله،سیمان و گچ ریخته بود که راه آب بسته شده بود و کسی به کسی کاریی نداشت.
تو لوله برداشتی .لوله کوچک بود….لوله بزرگتر خواستی…..

گفتی میشود اما کسی باورت نکرد اما من در دل باورت داشتم.

ایمانت،صلابت حرفت ،اراده آهنیت برای حل مشکل مردم شهرت مرا به این باور واداشته بود.
خداداد دستمزدت کم است اما دست جوانمردیت قیمت ندارد.

خداداد من به عنوان عضو کوچک شهرداری و شهروند شهر رشت تلاشت را می ستایم و از فداکاریت ممنونم.

لباس نارنجیت افتخار شهر من است…